Dans en sport om met God kennis te maken – 2013

IMG_7710

ALMELO – Het begint met een gebed. Hulp vragen van God om de dag tot suces te maken. Daarna kunnen  ze zich voorbereiden  op de activiteit  van de middag, waar­ bij groepen de stad in trekken  om Almelo kennis te laten maken met Jezus.

Zo begint het Gateway City Event, dat sinds donderdag in kerkgebouw De Banier aan de cces te maken. Daarna kunnen ze zich voorbereiden op de activiteit van de middag, waar­ bij groepen de stad in trekken om Almelo kennis te laten maken met Iezus,

Hofkampstraat wordt gehouden. Ongeveer tweehonderd gelovigen doen mee. Elke dag begint met een dienst, waarna workshops vol­gen. In de middag gaan de deelne­mers in groepen de stad in.

Een van die groepen is deze mid­dag op de Koornmarkt. Ze voeren een dansact op en delen ijsjes uit om in gesprek te komen met voor­bijgangers. De groep valt op, er is een grote gele schoolbus op het plein gereden, diverse omstan­ders blijven staan om te kijken wat er gebeurt. Precies wat de be­ doeling is van de deelnerners, die zich voorbereid hebben op de middag. Ze proberen een gesprek aan te knopen en meer te vertel­ len over wat ze in Almelo doen.

Een andere groep is actief op een sportveld in de Schelfhorst. ’s Ochtends bereiden ze zich daarop voor. Wilhelm Cnossen en Ar­jen Kooiman van Athletes for Act­ ion zijn daarvoor naar de Banier gekomen. Hun organisatie bege­ leidt kerken in het hele land bij het opzetten van sportactivitei­ten, die er voormoeten zorgen dat mensen in wijken meedoen aan de activiteiten en zo in aanra­king komen met de kerk.

Het is voor het eerst dat het Gate­way City Event in Nederland wordt gehouden. Mede-organisa­tor Marc Wessels is tevreden over het verloop. .Het gaat erg goed tot nu toe”, vindt hij. .Er zijn te­gen de tweehonderd deelnemers, precies waar we op gehoopt hadden. En iedereen is enthousiast.”Vandaag is de laatste dag. Na een ochtenddienst en workshops gaan de deelnemers wederom de stad in. Onder andere met de Stichting Present om huizen en tuinen op te knappen en met de Ezra Foundation om een mode­show te organiseren.”

In actie voor een ander – 2013

IMG_7742ALMELO   Groepen jongeren, gezin­nen  met kinderen,  opa’s en oma’s, Allerlei verschillende men­sen van diverse culturen uit heel Nederland  komen donderdag naar Almelo om mee te doen aan het  Gateway City Event. Dat is een evenement  voor mensen met een christelijke levensovertuiging die meer willen  doen voor ande­ren. Drie dagen lang wordt daarover gesproken en alvast aan gewerkt tijdens praktijkervaringen.

De Hoofd­locatie is bij pinkstergemeente De Banier, dat het gebouw beschikbaar stelt. Het evenement wordt georganiseerd  door King’s Kids, een organisatie  die sinds september vorig jaar in Almelo zit. Zeven jonge mensen  tussen  de 20 en 35 jaar trekken  daar de kar. Johnny Meijerink haalde King’s Kids naar Almelo en is blij dat ze hier het evenement  kunnen  organiseren. “Almelo heeft het hard nodig”,vindt  hij. “De problemen  zijn hier best groot. De jeugdwerkloos­heid, om een voorbeeld te noe­men, is groot. Het is goed als mensen meer voor elkaar kunnen doen.”

Het gaat erom  dat je samen wat  doet, dat je samen je buurt  een tikje beter  maakt”

– Marc Wessels

Het evenement  wordt  elk jaar ook in Hong Kong georganiseerd, waar vijf dagen lang duizenden mens en op afkomen.  Ook in Zuid-Afrika is het al een bekend evenement. Het is nu voor het eerst dat het in Europa wordt ge­organiseerd. Meer voor anderen  betekenen, dat is waar het vanaf donderdag  drie dagen lang om gaat. Deelnemers uit Almelo kunnen  zich elke och­tend  bij De Banier melden. Voor deelnemers uit de rest van het land zijn er slaapplekken geregeld op het terrein  aan de Hofkamp­straat of ze worden  ondergebracht  in gastgezinnen.

Elke ochtend  begint met een kerk­dienst,  zo wordt  de dag ook weer afgesloten. Vervolgens zijn er se­minars  en workshops, waarna groepen ’s middags de stad in­ gaan om maatschappelijke  organi­saties in Almelo te helpen. Dat s waar het om draait, anderen  hel­ pen”, vertelt  medeorganisator Marc Wessels.

“Dat  doen we van­ uit onze geloofsovertuiging. We willen een zegen zijn voor ande-, ren. Daarmee zitten  we heel erg op het terrein van sociaal- en maatschappelijk  werk. Maar we doen het ook voor God. Wat overi­gens niet wil zeggen dat mens en die we helpen ook christelijk moe­ ten zijn, we willen  iedereen  hel­pen. En dat kan op allerlei vlakken zijn. Zo gaan deelnemers aan het Gateway City Event een middag op pad met  de stichting Present Almelo, waarmee ze bij iemand een tuin gaan opknappen, een ouderenproject doen en helpen bij schilderwerk. Ook de Ezra Foundation  krijgt  tijdens  het eve­nement  hulp  van deelnemers. Bij de organisatie die tweedehands kleding verkoopt aan minder be­deelden organiseren ze een modeshow.  Daarnaast    zijn  er sport­teams actief die activiteiten hou­den in diverse wijken en doen een we ook een apart programma.”

Ongeveer honderdtachtig men­sen hebben zich aangemeld om mee te  doen. Dat  is altijd   in  groepsver­band of als  gezin  of familie. Het gaat  er om  dat  je  samen   wat  doet, samen je buurt een tikje beter maakt”,   legt  Meijerink uit.

“De meeste deelnemers zijn tussen de 12 en 20 jaar. Maar er zijn ook opa’s en oma’s bij en verschillen­de gezinnen. Samen met mijn vrouw  ga ik hen  begeleiden. In workshops  leren ze van hun  ge­zin een team te maken  dat samen optrekt. Voor de gezinnen  hebben we een apart programma, genaamd de Family Track.

Wessels en Meijerink werken  sa­men met hun team al sinds sep­tember  aan de”voorbereiding. Het evenement  begint  bijna, maar de zenuwen  slaan nog niet eeht toe.

.Jk ben nog redelijk rustig”,  zegt Meijerink. Dat  is ook weI een stukje van het geloof’, denkt  Wes­sels. “We hebben  alles gedaan wat we konden  en dan komt het wel goed.”

Ze zijn tevreden  als de deelne­mers zaterdagavond  met een stuk verdieping  in hun  geloof weer naar huis gaan. “En dat ze een er­varing beleven die ze nooit  meer vergeten. Dat mensen weten  dat de wereld niet aIleen om hen draait, maar ook om de mensen om je heen.”

King’s  Kids in Almelo

King’s Kids zit sinds sep­tember  vorig jaar in Almelo. In een oud gebouwtje aan de Seringenstraat in De Riet hebben ze onderdak gekregen, waar door de­ weeks zeven (parttime) medewer­kers aan het werk  zijn.

De organisatie bestaat sinds de ja­ren tachtig  in Nederland  en heeft nu op initiatief van geboren Alme­loer Johnny Meijerink  het hoofd­kantoor in Almelo. Het is voor het eerst dat ze een groot evenement als het Gateway City Event verzor­gen. “We organiseerden  eerder vooral activiteiten  voor jonge mensen, die we bijvoorbeeld mee­namen op reizen. Nu hebben we als doel families en gezinnen te activeren meer dingen in hun eigen buurt  te doen”, vertelt  Marc Wes­sels. Dat mensen er in hun  dage­ lijks leven bewust van zijn dat an­deren hun hulp kunnen gebrui­ken. Zeker in Almelo is dat het ge­val, waar de sociaIe problemen best heel groot zijn.”

King’s Kids heeft een christelijke grondslag, activiteiten worden vanuit  het geloof georganiseerd. King’s Kids zit ook in Zuid-Afri­ka, de VS en Hong Kong.